Category: ท่องเที่ยว

Categories ท่องเที่ยว

ช้อปปิ้ง ปทุมธานี เดินเที่ยวชิวชิวที่ฟิวเจอร์รังสิต

เที่ยวไทย ปทุมธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อยุธยา สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี จังหวัดอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ และเป็นส่วนหนึ่งของเขตปริมณฑลของกรุงเทพฯ ในหลาย ๆ แห่ง พรมแดนระหว่างสองจังหวัดนั้นไม่เด่นชัดนัก เนื่องจากทั้งสองข้างของเขตแดนมีความเป็นเมืองเท่าๆ กัน เมืองปทุมธานีเป็นเขตปกครอง แต่บ้านรังสิต อำเภอธัญบุรี เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในจังหวัด ปทุมธานีเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นโดยชาวมอญ มีวัดและสวนสาธารณะประปราย 186…