Day: September 12, 2021

Categories สินค้าและบริการ

คนไทยต้องการอะไรจากนาฬิกาข้อมือ

จากผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทย 877 คน 94.9% สวมนาฬิกาเรือนหนึ่ง และมากกว่าครึ่ง (56.0%) เป็นเจ้าของนาฬิกาสามเรือนขึ้นไป ข้อมูลจากการสำรวจเมื่อปี 2018 พบว่านาฬิกายังคงเป็นอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับผู้บริโภคชาวไทย โดยมีความต้องการสูงแม้ว่าจะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนจำนวนมากก็ตาม Statista รายงานว่ามีผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยจำนวน 25.75 ล้านคน แต่ความนิยมในการใช้งานนาฬิกาข้อมือยังไม่หมดไป นอกจากเหตุผลที่ชัดเจนในการบอกเวลา (62.5%) แล้ว 13.5% ยังสวมนาฬิกาข้อมือเป็นเครื่องประดับอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่าการสวมนาฬิกาเป็นวิธีที่ง่ายและมีระดับที่สุดในการดูดี ประมาณ 8.6%…